Internet Servisi2

Štampa PDF

 

 1. Optimizacija outlook Expressa za prijem elektronske pošte. Otvaranje naloga i podešavanja u meniju Options? Podešavanje programa relativno je jednostavno. Program je zamišljen kao klijent koji opslužuje dva servisa Interneta: servis elektronske pošte (E-mail) i konferencijski servis (News). Ono što je zajedničko za oba servisa jesu režimi rada Outlook Express-a: program može raditi u režimu kad ste povezani na Mrežu (online) i u režimu kad ste isključeni sa Mreže (offline). Režim rada određujete u podmeniju File, izborom komande: Work online (File - Work offline). Podešavanje E-mail servisa: Podešavanje E-mail servisa obavlja se iz podmenija Tools, stavka: Accounts... Potrebno je pokazivačem izabrati jezičak kartice Mail, a zatim dugme Add i ponovo izabrati iz podmenija okvir za dijalog Mail. Posle ove akcije pokreće se Internet Connection Wizard. Ulazite u standardnu proceduru Windows-ovih čarobnjaka: korak po korak popunjavate kartice upisujući u aktivna polja podatke koji se od vas traže. Na prvoj kartici upisujete ime I prezime: Your name. Podatak koji ovde upisujete ima tekstualni oblik, tako da je poželjno koristiti razdelnicu, kao i mala i velika slova. Na ovom mestu treba izbegavati upotrebu ćiriličnih fontova zbog toga što primalac vaše poruke možda nema podignut skup znakova Eastern Europian 1250 na svom računaru. U tom slučaju neće moći da vidi odakle mu dolazi poruka, pošto se umesto slova pojavljuje skup kvadratića. Zbog toga ime i prezime upišite standardnim ASCII skupom znakova. Izaberite sledeći korak (Next), posle čega dobijate karticu: Internet E – mail Address. U polje za unos potrebno je upisati vašu adresu. Zaista, koja je vaša E-mail adresa? Kad ste se prijavili provajderu i zakupili određeni broj sati za korišćenje Interneta – dogovorili ste se o vašem korisničkom imenu (Username). Neka bude: petar. Došli ste do prvog dela elektronske adrese. Treba na username dodati razdelnicu (separator), znak “et” (@) kao separator i adresu provajdera. Na primer : eunet.yu. U polje E-mail adress upišite Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli . E-mail adresa sastoji se iz sledećih elemenata: korisničk ime (username), znak "et" (@) kao separator, naziv provajdera (na primer: eunet), tačka kao separator i, na kraju, nacionalni domen (yu). Adresa bi, prema tome, mogla da ima sledeći oblik: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli . Izaberite Next za sledeći korak... U kartici E – mail Server Names upisujete simboličke adrese ulaznih i izlaznih E-mail servera. Radi se o serveru provajdera preko koga odlazi elektronska pošta u svet (Outgoing: SMTP) i serveru na koji stiže vaša elektronska pošta (POP3 ili IMAP server). Nećete menjati opciono POP3, jer je alternativni IMAP server predviđen za zahtevnije korisnike ovog servisa. Treba popuniti polje: Incoming mail (POP3 or IMAP) server. Obično, kad postanete član jedne provajderske kuće, dobijate kratko štampano uputstvo o povezivanju na Internet. U tom uputstvu naznačeni su nazivi E–mail servera. Ako ste uputstvo izgubili, podatke o nazivima servera naći ćete na sajtu provajdera. Najčešći nazivi za E–mail servere su: pop3.provajder.nacionalnidomen i: smtp.provajder.nacionalni domen (što faktički znači na primeru Eunet.yu provajdera: pop3.eunet.yu i smtp.eunet.yu). • U polje: Incoming maill (POP3 or IMAP) Server: upišit: pop3.eunet a u polju Outgoing (SMTP) server upišite smtp.eunet.yu. Na taj način ste obezbedili da vaša elektronska pošta uredno odlazi u svet i uredno stiže. Odaberite sledeći korak. Internet Mail Logon naziv je sledeće otvorene kartice. U polje Acount name treba upisati korisničko ime (Username) koje koristite za ulazak na Internet, a u aktivno polje: Password: upišite lozinku koju, takođe, koristite prilikom ulaska na globalnu kompjutersku mrežu. Username i Pasword važe za povezivanje na Mrežu i za rad u svim servisima Interneta koje ostvarujete preko vaše provajderske kuće (E-mail, News, FTP). Potvrdite polje: Remember pasword (upamti lozinku) i izaberite Next za sledeći korak. Na ovaj način obezbedili ste jednostavniji pristup serveru za ažuriranje elektronske pošte. Kartica Choose Connection Type služi za podešavanje načina na koji se uspostavlja veza prema Internetu. Za svaki nalog za elektronsku poštu i diskusione grupe možete da podesite na koji način ćete se povezati na Internet: preko modema, preko lokalne kompjuterske mreže ili ručno. Moguće je izabrati: 1. Connect Using my phone line 2. Connect using my Local Area Network Conection (LAN) 3. I will establish my Internet connection manually. Kad izaberete Connect Using My phone line Outlook Express će se startovati samo u slučaju da ste povezivanje na internet ostvarili preko definisanog provajdera u Dial-up Networking-u kroz formiranje odgovarajuće ikonice (na primer, preko Eunet-a). Ako kojim slučajem imate otvorene naloge kod više provajdera koji nije inicijalno definisan u programu – prekinuće se veza. Ovu opciju koristite kada želite da podesite automatsko biranje i podešavanje na Internet preko definisanog provajdera, koje se postiže pokretanjem programa Outlook Express. Opciju pod brojem 2: Connect using my Local Area Network (LAN) koristite kad ostvarujete ulazak na Internet posredstvom lokalne računarske mreže.Naposletku, opciju: I will establish my Internet connection manually koristite kada želite da ostvarite kontakt sa email serverima preko kojih putuje vaša elektronska pošta, bez obzira preko koje ste provajderske kuće stvarili povezivanje na internet. Drugim rečima, program funkcioniše i Internet veza ostaje stabilna prilikom bez obzira preko koje ste provajderske kuće u tom trenutku ostvarili povezivanje na Internet. Izaberite ovo poslednje i potvrdite Finish za kraj. Već smo istakli kako su čarobnjaci u principu korisni, ali da su naknadne intervencije u njihove rezultate često neminovne. Ovo pravilo važi i za našu situaciju.U prozoru okvira za dijalog Internet acounts pojavila se konfiguracija za E-mail nalog na sistemu eunet.yu. Dodatna podešavanja vršite tako što pokazivačem označite (markirate) novu konfiguraciju u glavnom prozoru okvira za dijalog Internet Accounts, a zatim izaberete Properties sa iste kartice. Posle ovoga dobijate okvir za dijalog. Sada u kartici General (koja je inicijalno otvorena) treba popuniti polje Reply to address upisom identičnih podataka kao u polju Email adress. Pritisnite OK za kraj a zatim Close za izlazak iz okvira za dijalog Internet acounts. Veoma je značajno da se uradi ovo dodatno podešavanje, jer je ono uslov da uredno dobijete elektronsku poštu od korespondenta koji na vaše poruke odgovaraju sa reply. Predhodnom akcijom upisali ste E-mail adresu koja će biti upisana u zaglavlje svake vaše poruke poslate na globalnu kompjutersku mrežu.
 2. Specifičnost slanja cirkularnih poruka na više adresa?
 3. Slanje elektronskih poruka sa prilogom – Attachment? Pored uobičajenih poruka, elektronskom poštom mogu se slati i datoteke. Datoteke se uvek vezuju uz poruku i tako putuju do primaoca.
 4. Upravljanje porukama elektronske pošte? Reply to Author, Reply to All i Forward su veoma značajne alatke u poslu pripreme i slanja poruka. Alatka Reply to Author koristi se da bi ste uradili repliku (odgovor) na primljenu poruku, lako i jednostavno – bez popunjavanja E–mail adrese primaoca na čiju poruku odgovarate. Alatka Reply to all služi da odjednom odgovorite porukom koja će biti poslata na veći broj E-mail adresa. Alatka Forward koristi se kad želite da neku interesantnu poruku prosledite na druge adrese radi upoznavanja drugih korisnika E-mail servisa sa njenim sadržajem.• Postavite pokazivač na poruku koja se nalazi u Outbox-u, na koju želite da odgovorite u vidu replike. Kliknite na alatku Reply to Author. Na ekranu se pojavljuje kopija porukePolje Subject: takođe je popunjeno sa: Re: Upis, liste i obaveštenja. Jednostavno je prepisan Subject iz poruke na koju odgovarate, s tim što je program dodao ispred obavezno Re:, čime se skreće pažnja primaocu da se radi o replici na poruku. U telu poruke kopiran je kompletan sadržaj poruke pošiljaoca, zajedno sa zaglavljem. Na poruku po pravilu odgovarate birajući drugi tip fonta ili drugu boju slova, kako bi se napravila razlika između teksta primaoca i vašeg odgovora .Kad vam se neka primljena poruka učini interesantnom (na primer, neki dobar vic), upotrebićete alatku Forward da bi ste je prosledili na druge adrese. Postupak se sastoji iz sledećih faza:• Markirajte pokazivačem primljenu poruku, koju nameravate da prosledite na jednu ili više E-Mail adresa,• Kliknite na alatku Forward.• Otvoren je prozor sa novom porukom. U zaglavlje poruke, u aktivno polje To: upišite E-mail adresu primaoca. Ako je poruka namenjena većem broju primalaca, upišite njihove adrese u polje: Bcc: ili Cc: U polju Subject: kopiran je originalni naslov poruke. Ispred je dodato: Fw: Ovako pripremljena poruka na uobičajeni način šalje se u Outbox katalog.• Takođe, omogućeno vam je da prosledite neku poruku kao priloženu datotetku: izaberite Compose, Forward as Attachment. To je pogodan izbor kada želite da primalac poruke vidi poruku u istom obliku, bez dodatnih prefiksnih karaktera i drugih formatiranja
 5. Inicijalni katalozi internet klijenta Outlook expressa - Opis?
 6. Priprema i slanje elektronske poruke (zaglavlje i telo poruke – opis i značaj? Elektronsku poštu po pravilu pripremate u offline režimu rada – kada niste priključeni na internet. Izuzetno, odgovarate kratko na važne poruke u online režimu rada. Postupak pisanja elektronske pošte je sledeći: Izaberete alatku Compose Message iz kutije sa alatima Toolbar, postavljenu u gornjem levom uglu ekrana.Pojavljuje se prikaz sa praznom porukom: New message. Prikaz se sastoji iz sledećih Celina: meni i kutija sa alatima, zaglavlje poruke (Header), alati za formatiranje poruke, telo poruke (body). U polje To: upisujete elektronsku adresu primaoca poruke, u polje Cc: upisujete elektronske adrese ljudi ili kompanija kojima šaljete kopiju poruke (ako šaljete poruku u formi cirkularnog pisma svaki primalac imaće listu svih elektronskih adresa na koje je poruka poslata) U polje Bcc: upisujete elektronske adrese primaoca kopija poruke, pri čemu su imena primalaca sakrivena u odnosu na druge(svaki primalac ima utisak da je poruka poslata samo njemu), kao separator između više email adresa postavlja se “;”. U polje Subject upisujete temu poruke. Tema poruke može i da se izostavi. U tom slučaju program u ovo polje automatski upisuje No Subject. Međutim, polje Subject treba popunjavati jer primalac iz naslova vidi o čemu se u poruci radi, poruke bez naslova prema tome može i da ignoriše i obriše. Po unosu teksta u telo poruke trebamo još samo kliknuti na Send i poruka će biti smeštena u Outbox.
 7. Implementacija potpisa u porukama elektronske poste? Poruka koju započinjete ima izgled praznog lista papira. Potrebno je dodati osnovne informacije karakteristične za poslovnu korespodenciju: ime, prezime, adresa, naziv firme, vaša poslovna funkcija, telefon, adresa i E-mail. Outlook Express omogućuje formiranje potpisa (koji se dodaje na početku ili na kraju svake vaše poruke), čime se postiže da važne informacije o vama budu poslate uz svaku vašu poruku. Kreiranje potpisa započinje izborom dijaloškog okvira Options… iz menija Tools. Izaberite jezičak kartice Signatures. Potvrdite aktivno polje Text za jednostavnije urađen potpis, upisom odgovarajućih podataka u aktivno polje, Ako ste perfekcionist, aktivirajte HTML editor Front Page Express (koji se nalazi u programskom paketu Windows-a) da bi ste uradili potpis uz korišćenje svih mogućnosti koje HTML pruža (implementacija slika, obojena slova itd). Snimite HTML datoteku na određeno mesto na disku, otvorite karticu Signature i potvrdite polje: File. Pritisnite dugme Browse i pronađite HTML datoteku koja sadrži vaš potpis. U sekciji Signature setings na istoj kartici opredeljujete se kojim će vašim porukama biti pridodat potpis. o Potvrdite polje Add signatures to all outgoing messages da bi ste pridodali potpis uz svaku napisanu poruku. o Potvrdite polje Don`t signature to Replies and Fordwards ukoliko ne želite potpis da vezujete uz poruke na koje odgovarate (Reply) ili koje prosleđujete (Forward) na druge adrese. • Za kraj pritisnite dugme Apply (primeni). Ulepšavanje izgleda elektronskog pisma postižete upotrebom šablona - Stationery. Program raspolaže kolekcijom uzoraka – dizajniranih strana za različite prilike (pozivi na zabave, čestitke za Uskrs, rođendan, za Novu godinu i sl). Šabloni se pozivaju pre pisanja poruke određenom primaocu, pokretanjem alatke Stationery, koja se nalazi smeštena u sastavu ikone Compose Message . Program raspolaže bibliotekom od dvadesetak tipskih stranica za razne prigodne situacije. Osim postojećih šablona, moguće je poruku dizajnirati i u programu za generisanje HTML dokumenata, snimiti je kao datoteku i kasnije je preuzeti po potrebi. Moguće je, takođe, u poruku ugraditi grafičke datoteke, kao što su crteži, fotografije, video zapisi i dr.

8. Izrada elektronskog adresara: unošenje adresa iz baze adresara? Adresar (Adress Book) je mocna alatka Outlook Expressa. Najlakse se poziva aktiviranjem ikone Phone Book sa linije sa alatima. Radi se o univerzalnoj bazi za skladistenje podataka o korespondentima, poslovnim partnerima, prijateljima – uopste ljudima sa kojima cesto kontaktirate putem elektronske poste, telefona, pejdzera, ili obicnog pisma. Adresar je projektovan tako da moze da primi veliki broj podataka o licu ili firmi sa kojom kontaktirate, pocev od imena i prezimena, godine rodjenja, mesta stanovanja i adrese, telefonskog broja, web adrese, E-mail adrese i dr, tako da ima siru primenu. Podacima servisira i druge programe u okviru paketa MS Office 2000, kao što je na primer Winword, Excel, Acess , Out Look, i dr. Program se automatski instalira prilikom instalacije paketa MS Office 2000 u vas racunar i veoma jednostavn ose koristi u svim nabrojanim aplikacijama koje servisira podacima. Postoje dva nacina unosa adresa u adresar: Ručno unošenje adresa:Pošto ste otvorili adresar, upis novih adresa ostvarujete na sledeci nacin:Izaberite alatku New, a iz pop-up menija: New contact... Pojavice se dijaloški okvir. U polje Nickname (nadimak) upisite nadimak nosioca Email adrese. Na primer petar. U polje Email adress upisite email adresu. Na primer: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli i kliknite na dugme ADD. Unos potvrdite sa OK. Kad završite unos podataka, uobičajenom procedurom za Windows aplikacije izađite iz programa Address Book. Automatsko unošenje adresa: Najjednostavniji način da se formiraju zapisi u adresaru jeste kopiranje elektronske adrese direktno iz primljenih poruka. Za automatsko unošenje adrese u vaš adresar iz elektronske poruke koju ste primili, sledite sledeće korake: Pozicionirajte se na zaglavlje poruke čijeg pošiljaoca želite da uvrstite u adresar, Pritisnite desni taster miša. Na priručnom meniju izaberite: Add Sender to Address

 1. Izrada i slanje elektronske vizit karte? Poslovne (vizit) karte uobičajeno razmenjujete sa osobama sa kojima se prvi put poslovno sastajete. Vizit karta sadrži niz značajnih informacija za eventualne buduće kontakte: ime i prezime, funkcija u kompaniji, naziv i adresa kompanije, poštanska i E-mail adresa, broj telefona i web adresa. Address Book vam omogućuje da kreirate vlastitu vizit kartu, koju docnije prilažete uz poruku koju šaljete prijatelju ili poslovnom partneru. Vizit kartu kreirate u ovom programu i snimate je kao fajl pod određenim imenom. Kasnije je pridružujete elektronskoj poruci i prosleđujete preko Interneta. Kako napraviti elektronsku vizit kartu?• Pokrenete program Address Book. U inicijalnom ekranu izaberite alatku New, a iz padajućeg menija New Contact...• Dobili ste novi dijaloški okvir. Pokretanjem odgovarajućih uložaka otvarate kartice i popunjavate aktivna polja ličnim podacima. Svakako upisujete i vlastitu E-mail adresu.• Novi upis snimite komandom: File/Export/Business card (vCard) na određeno mesto na vašem disku (inicijalno u katalog My Documents).• Pokrenite program Outlook Express. Izaberite Tools/Options. Iz dijaloškog okvira pokrenite jezičak: Compose. Dobili smo novi prozor.• U sekciji Bussiness Cards potvrdite aktivno polje E-mail i otvorite s desne strane padajuću listu Include my bussiness card when creating new messages. Izaberite upis sa svojim identitetom urađen i snimljen u formi elektronske adrese. Promene potvrdite sa Aplly i napustite okvir sa OK.Vizit kartu šaljete elektronskom poštom izabranom primaocu na sledeći način:• Iz programa Outlook Express izaberete alatku Compose Message, da biste dobili prozor sa praznim papirom za kreiranje nove poruke.• Pošto popunite zaglavlje i telo poruke, otvorite meni Insert i izaberite My Bussiness Card. Stavka treba da bude potvrđena.• Poruku pošaljite kao i svaku drugu na Mrežu.Pri otvaranju poruke primalac pronalazi datoteku prikačenu uz poruku sa ekstenzijom.CNF. Kad pokrene datoteku na ekranu se pojavljuje prozor sa popunjenom vizit kartom.Podaci iz vizit karte prenose se u vaš lični elektronski adresar pokretanjem alatke Add to Address Book
 2. Pravila u pogledu izbora lozinke i korisničkog imena prilikom otvaranja naloga?
 3. Podešavanje outlook expressa za ažuriranje pošte sa više naloga? Outlook Express poseduje mogucnost da azurira elektronsku postu na vise email servera u okviru iste seanse. To drugim recima znaci da u slucaju da imate E-mail adrese na dva ili više E-mail servera na Mreži - možete proveriti vašu elektronsku poštu na svim serverima odjednom, bez obzira preko kojeg ste ulaznog servera pristupili Internetu. U ovom slučaju potrebno je ponoviti opisanu proceduru navođenjem imena drugih e-mail servera i upisom odgovarajućih podataka koji se priliom unošenja servera od vas traže (nazivi servera, korisničko ime i lozinka). Broj servera sa kojih se može ažurirati elektronska pošta nije ograničen. Primarni server je prvi upisani server. Kad imate više upisanih servera, primarni server možete odrediti tako što postavite okno za gledanje na server sa liste koji postavljate kao inicijalni, a zatim pritisnite dugme Set as Default.
 4. Pronalaženje e-mail adresa pomoću javnih imenika i elektronskog adresara? U praksi često ćete se naći u situaciji da pošaljete elektronsku poštu nekoj firmi ili osobi, a da u poslednji čas ustanovite kako nemate E-mail adresu primaoca. Postavlja se pitanje – šta raditi u takvoj situaciji? E-mail servis nije organizovan kao web, ali je moguće tragati na određenom broju servera radi pronalaženja informacija o elektronskoj adresi koja vas zanima. Ako se radi o firmi ili pojedincu iz naše zemlje, savetujemo da elektronsku adresu koja vas zanima potražite na pretraživaču Šerlok: http://www.pretraživač.com. Ako pretpostavljate da se tražena E-mail adresa nalazi na serverima izvan naših prostora, na primer na free web mail serverima, kao što su Yahoo ili Hotmail, zadajte upit posebnim programima (megapretraživačima), tzv. mobilnim agenatima. Naposletku, zašto da E-mail adresu direktno ne potražite uz pomoć alata sa-držanih u Outlook Express-u. Vratite se u inicijalni ekran. Na liniji sa alatima nalazi se alatka Find. Otvorite stubić Find i izaberite Find people... Pokrenite alatku da bi ste otvorili novi dijaloški okvir. Otvorite padajuću listu Look in: i izaberite server na Mreži snabdeven podacima o vlasnicima elektronskih adresa.

• Upišite u polje Name ime osobe čiju adresu tražite na globalnoj kompjuterskoj mreži.

• Izaberite jezičak kartice Advanced da biste pretraživanje obavili na osnovu sledećih upita: ime, prezime, firma. • Naposletku, pritisnite dugme Find Now za početak pretraživanja.

 1. Internet explorer, korisnički interfejs? Prozor programa IE 4.0 (5.5) prikazan je na slici 3.1. Globalno, podeljen je u četiri celine. • Gledano odozgo na dole, najpre se srećete sa zaglavljem, koje sadrži ime samog internet klijenta, kao i naziv učitane stranice koji je dao sam autor sajta. Drugi kompleks obuhvata meni sa standardnim podmenijima za sve Windows aplikacije – File, Edit, View, Help, kao i specifične podmenije za ovaj program: Go i Favorites. Ispod menija nalazi se kutija sa alatima (toolbar). Još niže je polje Address bar – za upis web adresa. Treća celina zauzima najveći prostor. Nazvaćemo je centralnim prozorom programa. To je mesto u kojem se prikazuje sadržaj pozvanih web stranica. Naposletku, na dnu ekrana nalazi se Status bar – četvrta celina. • Status bar pokazuje čitav niz informacija, u zavisnosti od akcija koje izvodite u programu. Ako pređete pokazivačem preko nekog linka ("vruće tačke" koja omogućuje da se, njenim pokretanjem, napusti aktuelna stranica i pozove nova - bilo da je reč o stranici koja pripada otvorenom sajtu, bilo da se radi o stranici nekog drugog sajta koji je postavljen na Internetu), u glavnom prozoru – u status baru ispisaće se kompletna ciljna adresa - put do linkom definisane strane (levi donji ugao). Prenos stranice takođe se prati preko status bara i to ne samo prenos HTML sadržaja nego i ostalih implementiranih celina (datoteka, slika, itd). Stranica je učitana kad plava traka po sredini status bara nestane sa ekrana pošto ispuni svoju putanju krećući se s leve strane u desnu. Naposletku, desna strana status bara izdvojena je za izbor sigurnosne zone za prenos podataka u interaktivnom režimu rada od krajnjeg korisnika do odredišnog sajta. Najčešće se na tom mestu može videti napis: Internet zone. Address bar je aktivno polje za upis web adrese. Zauzima centralno mesto u radnom prozoru programa i najviše se koristi. Urađen je u maniru padajuće liste: na desnom kraju nalazi se taster za razmotavanje (6). Kad ga aktivirate, pojavi se spisak web adresa koje ste poslednjih dana pozivali (kao na slici 3.2). Ako tražene adrese nema na listi, program će pratiti svako slovo koje upišete u polje address bar, pokušavajući da pogodi vaš izbor, pozivajući se na adrese koje ste uopšte posećivali poslednjih dvadesetak dana. Osim toga, program automatski zadaje početak adrese, koji ima oblik: http://, tako da je vaš zadatak da otkucate ostatak adrese. Kod adresiranja važi pravilo da se adresa mora upisati tačno u onom obliku koji je dat. Kad upišete adresu u aktivno polje - Address bar unos adrese vršite klikom miša ili (alternativno) pritiskom na taster Enter. Kako je na Internetu sve više tzv. komercijalnih adresa (koje pripadaju .com domenu), programeri IE predvideli su pomoć korisnicima kod adresiranja sajtova toga tipa. • U polje address bar upišite: beograd i pritisnite: Ctrl