Ispitna pitanja

Štampa
  1. Kako je i kad nastao Internet ?
  2. Načini povezivanja računara sa internetom?
  3. Nabroj osnovne servise na internetu ?
  4. Navedi osnovne web pregledače i objasni njihovu funkciju ?
  5. Navedi osnovne web pretraživače i objasni njihovu funkciju ?
  6. Objasni pojam medijske pismenosti na internetu i objasni pravila lepog ponašanja na mreži ?
  7. Načini za slanje i primanje elektronske pošte ?
  8. Obajsni pojam seris "u oblaku" i mogućnosti skladištenja podataka (one drive, google drive, drop box)?
  9. Objasni pojam elektronsko poslovanje, bankarstvo, učenje i nabroj prednosti i nedostatke ?
  10. Objasni bezbedonosne rizike na internetu i mogućnosti prevare ?