Plan i program po ECDL-u za prvi razred Informatike

Štampa PDF

false false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Месец

РB теме

Назив наставне теме

РB часа

Назив наставне јединице по новом

Исходи - шта треба ученик да зна

Тип часа

Септембар (8)

I

Основе рачунарске технике (12-14)

1

Увод у наставни предмет. Припрема за рад.

Упознавање са правилима рада на часу

Вежба

Септембар (8)

I

Основе рачунарске технике (12-14)

2

Историјски развој технологија за складиштење, обраду и пренос података. Примена ПС  у разним областима људске делатности.

Класификује фазе историјског развоја. Наведе примере употребе ПС-а у свакодневном зивоту.

Вежба

Септембар (8)

I

Основе рачунарске технике (12-14)

3

Блок шема Фон-Нојмановог модела рачунарскг система. Јединице за мерење количине података (бит, бајт, редови величина)

дефинише појмове хардвера и софтвера. Објасни Фон Нојнанов модел рачунара. Разликује меру количине података

Вежба

Септембар (8)

I

Основе рачунарске технике (12-14)

4

Основне компоненте рачунара и њихов утицај на перформансе рачунара - Структура ПС-а

Разликује основне компоненте рачунара. Разликује факторе који утичу на перформансе рачунара.

Вежба

Септембар (8)

I

Основе рачунарске технике (12-14)

5

Врсте и подела софтвера, Главне функције ОС-а. Подешавање радног окружења  ( позадина радне површине, сат, календар, језик тастатуре, резолуција монитора....)

разликује врсте софтвера. Дефинише оперативни систем (ОС) и његове главне функције. Подешава радно окружење ОС-а

Вежба

Септембар (8)

I

Основе рачунарске технике (12-14)

6

Концепти организације датотека и фасцикли.Типови датотека.

Хиерархијски организује фасцикле и управља фасциклама и датотекама.

Вежба

Септембар (8)

I

Основе рачунарске технике (12-14)

7

Текст едитор и цртање које постоји у ОС.

Користи текст едитор ос-а. Црта помићу програма за цртањеу оквиру ОС-а.

Вежба

Септембар (8)

I

Основе рачунарске технике (12-14)

8

Инсталација корисничког софтвера. Програми за архивирање података.

Инсталира нови софтвер. Компресује и декомпресује датотеке и фасцикле.

Вежба

Октобар (10)

I

Основе рачунарске технике (12-14)

9

Лиценце, заштите , вируси

Обезбеђује заштиту рачунара од штетног софтвера. Примењује и поштује законска решења у вези са ауторским правима и заштитом података.

Вежба

Октобар (10)

I

Основе рачунарске технике (12-14)

10

Инсталација периферних уређаја. Дељење ресурса у оквиру локалне мреже. Подешавање параметара штампе.

Инсталира периферне уређаје. Наводи примере и предности умрежавања рачунара. Манипулише дељивим ресурсима у локалној мрежи. Управља штампањем документа.

Вежба

Октобар (10)

I

Основе рачунарске технике (12-14)

11

Фактори који штетно утичу на здравље корисника рачунара, животну средину и мере заштите за њихову минимизацију.

Примењује здравствене и сигурносне мере заштите при коришћењу рачунара. Објасни утицај коришћења рачунара наживотну средину.

Вежба

Октобар (10)

I

Основе рачунарске технике (12-14)

12

Провера знања и давање оцене за наведену област

Вежба

Октобар (10)

I

Обрада текста (14-16)

13

Подешавање радног окружења ( палета алатки, пречице, лењир, поглед, зум..) под wordom

Подешавање радног окружења за обраду текста

Вежба

Октобар (10)

I

Обрада текста (14-16)

14

Рад са документима ( отварање, снимање у различитим форматима и верзијама програма)

Управљање текстуалним документима и чување у различитим верзијама

Вежба

Октобар (10)

II

Обрада текста (14-16)

15

Уношење текста ( унос текста, симбола и специјалних карактера)

Креира и уређује текстуалне документе

Вежба

Октобар (10)

II

Обрада текста (14-16)

16

Форматирање текста ( слова, обликовање, индексирање, експонирање, боја, промена величине слова)

Подешава параметре изгледа странице текстуалног докумета

Вежба

Октобар (10)

II

Обрада текста (14-16)

17

Форматирање пасуса

Подешава параметре изгледа странице текстуалног докумета

Вежба

Октобар (10)

II

Обрада текста (14-16)

18

Стилови

Подешава параметре изгледа странице текстуалног докумета

Вежба

Новембар (6)

II

Обрада текста (14-16)

19

Крирање и форматирање табеле

Креира и уређује табеле

Вежба

Новембар (6)

II

Обрада текста (14-16)

20

Провера знања за тромесечје

Вежба

Новембар (6)

II

Обрада текста (14-16)

21

Уношење података и модификовање табеле

Креира и уређује табеле

Вежба

Новембар (6)

II

Обрада текста (14-16)

22

Рад са објектима (уметање, копирање, премештање, промена величине ....)

Уметне објекте у текст и модификује их

Вежба

Новембар (6)

II

Обрада текста (14-16)

23

Израда циркуларног писма, избор листе прималаца, уметање података, снимање и штампање.

Уметне објекте у текст и модификује их

Вежба

Новембар (6)

II

Обрада текста (14-16)

24

Подешавање параметара изгледа странице документа ( орјентација папира, величина маргине, прелом, уређивање заглавља и подножја, аутоматско нумерисање страница.

Направи циркуларна писма

Вежба

Децембар (8)

II

Обрада текста (14-16)

25

Исправљање правописних грешака, контролор правописа.

проналази и исправља правописне и словне грешке помоћу алата уграђених у програм за обраду текста.

Вежба

Децембар (8)

II

Обрада текста (14-16)

26

Прегледање документа пре штампања, штампање целог документа, појединачних страница и одређивање броја копија.

Прегледа и штампа текстуално докумет

Вежба

Децембар (8)

II

Табеларни прорачуни (14-16)

27

Подешавање радног окружења ( палета алатки, пречице, лењир, поглед, зум..) под Exelom.Рад са документима ( отварање, снимање у различитим форматима и верзијама програма)

Подешаварадно окружење програма за табеларне прорачуне. Управља табеларним документима и чува их у различитим врзијама.

Вежба

Децембар (8)

II

Табеларни прорачуни (14-16)

28

Уношења података (појединачни садржаји ћелија и аутоматске попуне)

Уноси податке различитих типова-појединачно и аутоматски.

Вежба

Децембар (8)

II

Табеларни прорачуни (14-16)

29

Мењање типа и садржаја ћелије.Сортирање и филтрирање

Сортира и поставља филтере.

Вежба

Децембар (8)

III

Табеларни прорачуни (14-16)

30

Подешавање димензија, премештање.фиксирање и сакривање редова и колона

Измени садржаје ћелија.

Вежба

Децембар (8)

III

Табеларни прорачуни (14-16)

31

Додавање,брисање, премештање и преименовање радних листова

Манипулише врстама и колонама. Организује радне листове.

Вежба

Децембар (8)

III

Табеларни прорачуни (14-16)

32

Провера знања и давање оцене за тромесечје 2

Вежба

Јануар (4)

III

Табеларни прорачуни (14-16)

33

Уношење формула са основним аритметичким операцијама, користећи референце на ћелије.

Уноси формуле у ћелије.

Вежба

Јануар (4)

III

Табеларни прорачуни (14-16)

34

Функције за сумирањ, средњу вредност, минимум, максимум, пребројавање, заокруживање.Логичке функције

Форматира ћелије.

Вежба

Јануар (4)

III

Табеларни прорачуни (14-16)

35

Копирање формула, релативно и апсолутно референцирање ћелија

Форматира ћелије.

Вежба

Јануар (4)

III

Табеларни прорачуни (14-16)

36

Форматирање ћелија(број децималних места, датум, валута, проценат, поравнање, прелом, оријентација, спајање ћелија, фонт, боја садржаја и позадине, стил и боја рама ћелије)

Форматира ћелије.

Вежба

Фебруар (8)

III

Табеларни прорачуни (14-16)

37

Намена различитих типова графикона, приказивање податакаиз табеле помоћу графикона

Бира, обликује и модификује графиконе.

Вежба

Фебруар (8)

III

Табеларни прорачуни (14-16)

38

Подешавање изгледа странице документа за штампање (орјентација папира, величина, маргине, прелом, уређивање заглавља и подножја, аутоматско нумерисање страна)

Подешава изглед странице за штампање табеларног документа.

Вежба

Фебруар (8)

III

Табеларни прорачуни (14-16)

39

Исправљање грешака у формулама и тексту

Исправља грешке у формулама и тексту.

Вежба

Фебруар (8)

III

Табеларни прорачуни (14-16)

40

Прегледање документа пре штампања, штампање целог документа, појединачних страница и одређивање броја копија.

Прегледа и штампа докумет.

Вежба

Фебруар (8)

IV

Слајд презентације (10-12)

41

Подешавање радног окружења ( палета алатки, пречице, лењир, поглед, зум..) под Powr Pointom.Рад са документима ( отварање, снимање у различитим форматима и верзијама програма)

Подешава радно окружење програма за израду слајд-презентације. Управља слајд-презентацијама и чува их у различитим форматима и верзијама.

Вежба

Фебруар (8)

IV

Слајд презентације (10-12)

42

Додавање и манипуација слајдовима. Основна правила и смернице за израду презентације(количина текста и објеката по слајду, величина и врста слова, дизајн...). Организација слајда:слајдови са текстом, табелама, дијаграмима и графиконима

Додаје и премашта слајдове. Припреми презентацију у складу са правилима и смерницама за израду презентације. Користи различите организације слајда.

Вежба

Фебруар (8)

IV

Слајд презентације (10-12)

43

Форматирање текста.Додавање објеката на слајд ( звук, филм..).

Уноси и форматира текст на слајду. Додаје објекте на слајд. Уноси белешке уз слајд.

Вежба

Фебруар (8)

IV

Слајд презентације (10-12)

44

Позадина слајда (боје, преливи, штафуре, текстуре и слике).

Подешава позадину слајда. Користи и модификује готове дизајн-теме.

Вежба

Март (10)

IV

Слајд презентације (10-12)

45

Дизајн - теме. Анимациони ефекти ( врсте, подешавање параметара, анимационе шеме). Прелаз између слајдова.

Додаје и подешава анимационе ефекте објектима. Бира и подешавапрелазе између слајдова.

Вежба

Март (10)

IV

Слајд презентације (10-12)

46

Интерактивна презентација (хиперлинкови и акциона дугмад).

Израђује интерактивне слајд презентације

Вежба

Март (10)

IV

Слајд презентације (10-12)

47

Врсте прегледа на презентацију. Штампање презентације.

разликује врсте погледа на презентацију. Припрема за штампу и штампа презентацију.

Вежба

Март (10)

IV

Слајд презентације (10-12)

48

Подешавање презентације за јавно приказивање ( ручно, аутоматски, у петљи....)

Припрема презентације за приказивање са другог рачунара.

Вежба

Март (10)

IV

Слајд презентације (10-12)

49

Наступ презентера (положај презентера, вербална и невербална комуникација, савладавање треме...)

Излаже слајд презентацију.

Вежба

Март (10)

IV

Слајд презентације (10-12)

50

Провера знања и давање оцене за наведену област

Вежба

Март (10)

V

Интернет и електронска комуникација (14-16)

51

Историјски развој Интернета и структура. Адресе и протоколи. Начини повезивања рачунара са Интернетом(предности и недеостаци сваког од њих)

Објасни појам и структуру Интернета. Разликује начине повезивања рачунара са Интернетом.

Вежба

Март (10)

V

Интернет и електронска комуникација (14-16)

52

Сервиси Интернета (www, електронска пошта, FTP..)

Разликује Интернет сервисе

Вежба

Март (10)

V

Интернет и електронска комуникација (14-16)

53

WWW, веб - прегледач (врсте, отварање и подешавање). Коришћење претраживача (основно и напредно)

Објасни појмове хипертекста и WWW. Користи садржаје са веба (WWW - сервиса). Проналази садржаје на вебу помоћу претраживача

Вежба

Март (10)

V

Интернет и електронска комуникација (14-16)

54

Поузданост извора информација.Медијска писменост. Преузимање садржаја са веб-а снимањем веб странице, копирањем садржаја са веб странице, преузимањем датотека.

Процењује садржаје са веба на критички начин. Преузима садржаје са веба.

Вежба

Април (6)

V

Интернет и електронска комуникација (14-16)

55

Програми за електронску пошту (веб-маил и програми за преузимање поште на локалном рачунару). Радно окружење за електронску пошту.

Комуницира путем електронске поште.

Вежба

Април (6)

V

Интернет и електронска комуникација (14-16)

56

Постављање адресе примаоца ("за", "копија", "невидљива копија"). Пријем и слање електронске поште, без и са прилогом.

Комуницира путем електронске поште.

Вежба

Април (6)

V

Интернет и електронска комуникација (14-16)

57

Напредне могућности програма за преузимање ел. Поште (уређење адресара,уређење фасцикли, аутоматско сортирање поште...9 Веб обрасци разноврсне намене.

Комуницира путем електронске поште.

Вежба

Април (6)

V

Интернет и електронска комуникација (14-16)

58

Електронско пословање у трговини и јавној управи. Предности и недостаци електронске комуникације.

Разликује предности и недостатке електронске комуникације.

Вежба

Април (6)

V

Интернет и електронска комуникација (14-16)

59

Социјалне мреже, форуми, системи за брзе поруке, системи за електронско учење...

Користи разноврсне Интернет-сервисе. Попуњава и шаље веб - базиране обрасце. Објашњава појам електронског пословања.

Вежба

Април (6)

V

Интернет и електронска комуникација (14-16)

60

Рачунарски сервиси"у облаку", рад са текстом, табелама и датотекама.

Примени сервис"у облаку"

Вежба

Maj (8)

V

Интернет и електронска комуникација (14-16)

61

Безбедност деце на Интернету

Објашњава могуће злоупотребе Интернета

Вежба

Maj (8)

V

Интернет и електронска комуникација (14-16)

62

Безбедоносни ризици коришћења електронске комуникације.

Примењује безбедоносне мере коришћења Интернета.

Вежба

Maj (8)

V

Интернет и електронска комуникација (14-16)

63

Правила лепог понашања у електронској комуникацији.

Примењује правила лепог понашања на мрежи. Поштује ауторска права за садржаје преузете са мреже.

Вежба

Maj (8)

V

Интернет и електронска комуникација (14-16)

64

Свођење оцена за крај школске године.

Вежба

 

English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou