47 - Unošenje formula sa osnovnim aritmetičkim operacijama koristeći reference na ćelijama

Štampa PDF

 

Uvodni deo

Ponavljanje zadnje lekcije

Isticanje cilja časa

Podesavanje dimenzija, premeštanje, fiksiranje i sakrivanje redova

Glavni deo

Unos formula u tabeli prostom metodologijom prikazan je procedurom u sledećih nekoliko koraka:

 

 1. Selektujemo polje u kome želimo da postavimo formulu (npr: u polju C1 želimo da iskažemo zbir polja A1 i B1)
 2. U polju za formule fx unesemo znak =
 3. Tada nam je postao aktivan kursor za selekciju polja
 4. Selektujemo polje A1
 5. Ukucavamo znak + sa tastature
 6. Selektujemo polje B1
 7. Pritiskamo ENTER  da ni nam se izvršila formula u polju C1

 

Na ovaj način postupno postavili smo formulu, tako možemo odabrati bilo koju aritmetičku operaciju (+,*, /,-)

 

Za složenije formule i funkcije moramo koristiti meni za funkcije koji postaje aktivan na mestu gde se prikazuje navigaciona lokacija polja odmah kada se u polju za formule fx unese znak jednakosti (=).

Tada u listi osnovnih funkcija u ponudi imamo:

 

 

Napisaćemo jedan niz brojeva u opsegu ćelija od A1 do A10:

Npr: 45,5,2,4,5,70,120,30,5,60

 

 • IF - Funkcija za uslovno odlučivanje zadaje se uslov (npr: ako je vrednost polja C2 > 5 onda ispiši poruku u polju D2 "broj je veći od 5" ako je manji onda ispiši poruku "Broj je manji od 5"). Moguća su složena zadavanja funkcije tako da se dolazi i do različitih složenih zaključaka zavisno od postavke funkcije. - praktična procedura postavke ovog primera je: selektujemo polje C2 i u polju fx unesemo = i selktujemo iz padajuće liste funkciju IF tako da dobijamo meni za IF naredbu gde se prvo unosi Logical_test(logički test) gde se unosi u polje B2>5 pa zatim u polju Value_if_true(odgovor za slučaj kada je uslov ispunjen) unosimo "Broj je veći od 5" dok u preostalom polju za slučaj kada uslov nije nije ispunjen Value_if_false unosimo "Broj je manji od 5".
 • AVERAGE - Funkcija za izračunavanje srednje vrednosti brojeva iz opsega (npr: Izračunaćemo srednju vrednost u polju C3 za opseg brojeva za niz brojeva od A1 do A10 - selektujemo polje C3 u polju fx unesemo =AVERAGE()zadržimo levi klik od A1 i povlačenjem preko sredine polja sve do A10 tako smo selektovali niz(opseg) i na kraju pritiskom na ENTER izvršiće se funkcija =AVERAGE(A1:A10))

 • MAX - Funkcija koja pronalazi maksimalan broj iz opsega (niza) brojeva koji se posmatra (npr: u polju C4 pronaći ćemo maksimalan broj iz opsega brojeva za niz brojeva od A1 do A10 - selektujemo polje C4 u polju fx unesemo =MAX()zadržimo levi klik od A1 i povlačenjem preko sredine polja sve do A10 tako smo selektovali niz(opseg) i na kraju pritiskom na ENTER izvršiće se funkcija =MAX(A1:A10))

 • SUM - Funkcija koja sumira opseg (niz) brojeva koji se selektuje (npr: u polju C5 izračunati sumu brojeva za niz brojeva od A1 do A10 (A1:A10) - selektujemo polje C5 u polju fx unesemo =SUM()zadržimo levi klik od A1 i povlačenjem preko sredine polja sve do A10 tako smo selektovali niz(opseg) i na kraju pritiskom na ENTER izvršiće se funkcija =SUM(A1:A10))

 • HYPERLINK - Zadaje se veza (link) koji postoji na internetu pri tome se navodi puna lokacija hiperlinka (hyperlink location) tipa www.hotmail.com pa naziv linka (Frendly name)
 • COUNT - Funkcija koja vrši prebrojavanje elemenata niza (opsega) (npr:u polju C6 prebroji se broj elemenata iz opsega za niz brojeva od A1 do A10 - selektujemo polje C6 u polju fx unesemo =COUNT()zadržimo levi klik od A1 i povlačenjem preko sredine polja sve do A10 tako smo selektovali niz(opseg) i na kraju pritiskom na ENTER izvršiće se funkcija =COUNT(A1:A10))

 • SIN - Funkcija koja prikazije matematičku vrednost trigonometrijske funkcije sinusa kada su ulazni elementi ugla u stepenima (npr: u polju C7 izračunaćemo sin(A7) - selektujemo polje C7 i u fx unesemo =sin() i selektujemo polje A7 dobićemo sin(A7) u polju C7.

 • SUMIF - Funkcija koja vrši sabiranje ako je ispunjen neki uslov (npr: izvršićemo sabiranje u polju  C8 iz opsega brojeva od A1 do A10 ali tako da se sabiraju samo ocene koje su veličine broja 5)- praktična primena funkcije počinje selektovanjem polja C8 i upis u fx =pozivanjem iz padajuće liste funkcija SUMIF() dobijamo meni gde se nalazi polje RANGE (opseg ili niz) gde sada selektujemo niz brojeva od A1do A10 tako da dobijamo u polju Range A1:A10 Criteria (kriterijum) sabrati samo 5-ce
 • STDEV - Izračunavanje standardne devijacije na selektovanom nizu(opsegu) brojeva (npr: prikazaćemo u polju C9 standardnu devijaciju(odstupanje) za niz brojeva od A1 do A10 - selektujemo polje C9 u polju fx unesemo =STDEV()zadržimo levi klik od A1 i povlačenjem preko sredine polja sve do A10 tako smo selektovali niz(opseg) i na kraju pritiskom na ENTER izvršiće se funkcija =STDEV(A1:A10))

 • COUNTIF - Funkcija za prebrojavanje prema zadatom kriterijumu (npr: u polju C10 prebroji se broj elemenata iz opsega za niz brojeva od A1 do A10 - selektujemo polje C10 u polju fx unesemo =COUNTIF()zadržimo levi klik od A1 i povlačenjem preko sredine polja sve do A10 tako smo selektovali niz(opseg) u polju Range zatim unesemo Criteria (kriterijum šta želimo da brojimo npr samo 5-ce) =COUNTIF(A1:A10;5) i na kraju pritiskom ENTER dobijamo konačno prebrojavanje 3.

Osnovne formule - Prezentacija

 

Završni deo

Ponavljanje i uvežbavanje predavanog garadiva

Domaći

 

English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou